×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

1398-07-14

پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران با حضور نمایندگان کمپانی AQUA اینالیا
8 الی 11 مهرماه 1398_ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران